Субота, 13.04.2024, 02:29
Вітаю Вас Гість | RSS

"Решетилівський художній професійний ліцей"

РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ    ХУДОЖНІЙ    ПРОФЕСІЙНИЙ    ЛІЦЕЙ      ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
Меню сайту
Форма входу

Методична робота

Атестація - 2016

     18 березня 2016 року в ліцеї відбулося засідання атестаційної комісії.  Вперше засідання атестаційної комісії відбувалося в конференцзалі.

До складу атестаційної комісії входять 7 чоловік, а атестувалося 5 педпрацівників. Свої творчі звіти педпрацівники, які атестувалися

представили у вигляді портфоліо. Допомогу з використанням комп’ютерної техніки  і озвученням надавав викладач інформаційних

технологій Убийвовк В.В. На завершення засідання члени атестаційної комісії і всі присутні переглянули відеофільми, підготовлені

викладачем УДМ Козловою В.В. де згадується про Решетилівку і наш ліцей.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

19 березня 2015 року в Решетилівському художньому професійному ліцеї відбулося засідання атестаційної комісії ліцею. В цьому році атестувалось 11 педагогічних працівників на відповідність займаним посадам та на встановлення або підтвердження кваліфікаційних категорій з відповідними тарифними розрядами.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12 березня 2015 року відбулася виставка - огляд атестаційних матеріалів педпрацівників, які атестуються  в 2014-2015 н.р. В цьому навчальному році атестаційною комісією І рівня Решетилівського художнього професійного ліцею атестуються 9 педпрацівників: 1 бібліотекар - на відповідність займаній посаді;  2 викладачі - на підтвердження раніше встановленої категорії "спеціаліст другої категорії";  6 майстрів в/н - на відповідність займаній посаді.

Атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Полтавської облдерадміністрації атестуються на відповідність займаним посадам директор  і заступник директора.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Затверджую: Директор ліцею: Бігун Н.В.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

1. Загальні положення. 1.1. Педагогічна рада Решетилівського художнього професійного ліцею (далі – ліцей ) створюється у відповідності до “Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі” . 1.2. Педагогічна рада – вищий колегіальний орган ліцею, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності. 1.3. Педагогічна рада визначає основні напрямки й завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ліцею. 1.4. Головними завданнями педагогічної ради є: - організація роботи з постійного вдосконалення навчальної та методичної роботи, підвищення якості професійного та економічного навчання працівників; - створення умов для впровадження в практику роботи кращого педагогічного та виробничого досвіду, досягнень науки і техніки, які відповідають вимогам сучасного виробництва і технічного прогресу. 2. Склад педагогічної ради та організація її роботи 2.1. Головою педагогічної ради є директор ліцею 2.2. До складу педагогічної ради входять керівники , викладачі, майстри виробничого навчання, методист, вихователь, психолог, гол. бухгалтер, бібліотекар. 2.3. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається на навчальний рік та затверджується на першому засіданні педагогічної ради. 2.4. Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. При необхідності проводяться позачергові засідання. Педагогічні ради можуть проводитися за нетрадиційними формами: захист інновацій, рада-диспут, рада-конференція, круглий стіл тощо. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням. 2.5. Педагогічна рада має право виносити рішення при наявності не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів ухвальним є голос голови педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію тільки після його затвердження головою ради. 2.6. Організацію роботи з виконання рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює голова ради. З найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази. Інформація про результати виконання попередніх рішень заслуховується на чергових засіданнях педради. 3. Зміст роботи педагогічної ради 3.1. Педагогічна рада обговорює і приймає рішення з таких питань: - виконання ліцеєм рішень по подальшому вдосконаленню навчально-виховного процесу, підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; - заходи по професійній орієнтації молоді, перспективні і поточні плани роботи ліцею та результати їх виконання; - зміст навчально-програмної документації, зміни і доповнення, які вносяться у навчальні плани та програми підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; - питання планування і обліку навчальної та виховної роботи; - викладання окремих предметів і тем, якість знань, умінь і навичок учнів; - виконання навчальних планів та програм, дотримання термінів навчання; - організація і зміст методичної роботи, впровадження нових ефективних форм і методів навчання і виховання учнів, передового досвіду роботи викладачів та майстрів виробничого навчання; - результати контролю за ходом навчального процесу, підсумки проведення перевірок, заходів по усуненню недоліків; - питання вдосконалення навчально-матеріальної бази ліцею; - питання підвищення кваліфікації працівників ліцею; - результати виконання планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ліцею; - підсумки фінансово-господарської діяльності ліцею, та інші питання. 4. Діловодство педагогічної ради 4.1. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем. 4.2. Кожне засідання педагогічної ради оформляється протоколом. В протоколі вказується його номер, дата проведення, кількість присутніх, порядок денний, короткий зміст виступів, зауваження і пропозиції осіб, які беруть участь в роботі педагогічної ради, прийняте рішення. До протоколу додаються матеріали з питань, які обговорювались на засіданні. 4.3. Протоколи засідань педагогічної ради зберігаються у справах ліцею протягом 10 років. Затверджую:

Директор ліцею: Бігун Н.В.
ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчально-методичної роботи

в Решетилівському художньому професійному ліцеї Навчально-методична робота в Решетилівському художньому професійному ліцеї (далі – ліцей) здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі” іншими нормативними документами в галузі освіти та наказами Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Основними завданнями навчально-методичної роботи є: - організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ліцею; - удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів; - розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного росту і вдосконалення; - інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного і виробничого досвіду; - організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, науково-методичній роботі, впровадженні результатів наукових досягнень, передового досвіду, інноваційних педагогічних технологій, тощо; - створення комплексного методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання; - забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики; - підготовка до атестації педагогічних працівників та навчального закладу. У Решетилівському художньому професійному ліцеї здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою досягнення єдиного підходу до вирішення науково-методичних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виробничого та виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методична комісія, інструктивно-методичні наради, теоретичні і практичні семінари, школи професійної майстерності, передового досвіду, науково-практичні конференції, педагогічні читання, тощо. Індивідуальні форми методичної роботи використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників; їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей та інших характеристик педагогічних працівників. Індивідуальними формами є: наставництво, методичні консультації, самоаналіз, самоосвіта та саморозвиток, стажування, тощо. 1. Колективні форми роботи 1.1. Педагогічна рада Педагогічна рада – це вищий колегіальний орган, який координує питання навчальної, виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності. Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності ліцею. Головою педагогічної ради є директор. До складу входять всі педагогічні працівники ліцею, головний бухгалтер, бібліотекар. Діяльність педагогічної ради здійснюється за планом роботи, який складається на навчальний рік і затверджується на першому засіданні педагогічної ради. 1.2. Методична комісія Методична комісія створюється при наявності трьох або більше викладачів, майстрів виробничого навчання споріднених предметів (груп професій), або міжпредметна (міжпрофесійна) циклова комісія. Методична комісія створюється на навчальний рік і проводить засідання, як правило, щомісяця. Керівництво роботою методичної комісії здійснює голова комісії (методист). Персональний склад методичної комісії і її голова затверджуються наказом начальника ліцею на початку нового навчального року. Визначення змісту, форм і методів роботи методичної комісії залежить від конкретних умов роботи ліцею в поточний період і здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей педагогічних працівників. План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік за підсумками попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу і діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників. У необхідних випадках, до роботи методичних комісій можуть залучатися працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, фахівці підприємств-замовників та інші зацікавлені особи. Основним змістом роботи методичних комісій є: - розробка робочої навчально-програмної та навчально-планувальної документації, її аналіз; внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту) у навчальні плани та програми; - оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку усіх видів попередньої підготовки слухачів з програмами курсового професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації; - вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання і виховання, аналіз результатів цієї роботи; - проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання, тощо; - аналіз стану і результатів навчально-виробничого і навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури; - аналіз результатів перевірок Центру, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін; - організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення; - організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, виховних заходів, тощо. В роботі методичних комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, практикуми, тренінги, тощо. На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань. 1.3. Інструктивно-методичні наради проводяться керівниками ліцею з метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих, навчально-виховних завдань, а також поточного інструктажу педагогічних працівників. 1.4. Проблемні семінари, семінари-практикуми, лекторії, школи передового досвіду організовуються з метою поглибленого навчання найбільш важливих питань навчально-виховного процесу, пропаганди та впровадження конкретного передового досвіду, і проводяться диференційовано в залежності від поставлених завдань, складу педагогічних працівників, рівня їх професійної компетентності. 1.5. Науково-практичні конференції та педагогічні читання – на них обговорюються актуальні педагогічні проблеми, система роботи кращих навчальних закладів, педагогічних працівників, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та практики, підводяться підсумки та обговорюються результати експериментальної дослідницької роботи, яка здійснюється в навчальних закладах залізничного транспорту. 2. Індивідуальні форми роботи 2.1. Самоосвіта керівних та педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій роботі, проведення відкритих уроків, підготовка методичних розробок і доповідей, тощо. Самоосвіта є обов’язковим елементом розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, які вільно обирають форми, методи і засоби навчання. 2.2. Індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам включає : - системне вивчення та аналіз роботи викладачів, майстрів виробничого навчання; - надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів; - персональне проведення відкритих уроків, надання індивідуальних і групових консультацій, методичних рекомендацій, розробка дидактичних матеріалів та інших педагогічних засобів навчання; - вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників; - надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, педагогічних читаннях і т.ін. 3. Організація та планування методичної роботи Загальну організацію методичної роботи в ліцеї здійснює директор. Безпосереднім організатором методичної роботи є методист. В організації методичної роботи та її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи професійно-технічної освіти, програмні цілі навчальних закладів. Реалізації програмних цілей ліцею та методичної роботи сприяє робота за єдиною науково-методичною проблемою. Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану роботи ліцею. План методичної роботи розробляється методистом за участю голів методичних комісій, обговорюється на педагогічній раді та затверджується директором. Результати виконання плану методичної роботи узагальнюються у звіті, який методист подає директору та НМЦ ПТО . З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в ліцеї діє педагогічний кабінет. 4. Права та обов’язки учасників навчально-методичної роботи. Участь у методичній роботі є професійним обов’язком для всіх педагогічних працівників, її результативність враховується при проведенні атестації. Керівники ліцею аналізують стан роботи, створюють умови для підвищення фахового рівня педагогічних працівників. Педагогічні працівники мають право: - користуватися нормативно-правовою, навчальною та науково-методичною документацією з питань професійної діяльності , яка надходить в бібліотеку; - брати участь в опитуванні, анкетуванні, надавати пропозиції щодо удосконалення змісту методичної роботи; - звертатись за консультаціями до методиста, керівників ліцею; - брати участь у методичних заходах обласного і державного рівня, виїжджати у творчі відрядження з метою вивчення та обміну досвідом роботи.

Методичний тиждень в Решетилівському художньому

професійному ліцеї

           У рамках реалізації єдиної  методичної проблеми НМЦ ПТО у Полтавській області: « Удосконалення фахової компетентності педагогічних працівників ПТНЗ області як головна умова підвищення якості знань учнів» та реалізації ЄМП ліцею, яка є співзвучною з проблемою НМЦ в період з 11.11.2013 по 15.11.2013 року в ліцеї проходив методичний тиждень.  Проведенню тижня передувала певна робота. На інструктивно – методичній нараді 31.10.2013 року був затверджений план проведення методичного тижня, призначені відповідальні за проведення даних заходів та відкритих уроків в рамках окресленої теми. Педагогічні працівники, які атестуються в цьому році відповідальні за проведення відкритих уроків і інших заходів. План заходів і відповідальні за їх проведення додається:

План проведення тижня:

11.11.13  - відкрита виховна година до Дня української писемності на тему: «Рідна мова чиста, як роса» та «Мова головна ознака нації»

Відповідальні: Козлова В.В., Бодня О.Г.

 

Учні мали змогу розширити свій словниковий запас, розвинути свої творчі здібності, почуття національної гідності.

 

12.11.13 – проведення майстер – класів по килимарству, живопису, вишивці,  з залученням Спасьонова С., Бабенка О.

Відповідальні : голови м/к Голуб С.М., Козлова В.В., Нагорна Н.В.

Проведення майстер – класу по живопису з елементами петриківського розпису, проводять майстри в/н Омельченко В.Б., Козлова В.В.

 

13.11.13 – виставка творчих методичних робіт педпрацівників ліцею по методсекціях та атестаційних матеріалів педпрацівників ліцею

Відповідальні: голови м/к, Леус Л.П.
 

 14.11.13 – відкритий урок по виробничому навчанню майстра в/н  - Омельченко В.Б на тему: «Техніка виконання олійного живопису в один прийом – алла прима»

     Відповідальна: Омельченко В.Б.

       На уроці виробничого навчання майстер познайомила учнів з однією із живописних технік виконання  робіт олійним живописом. Закріпила знання з історії виникнення цієї техніки, ознайомила учнів з особливостями виконання цієї техніки та місце її застосування. Учні змогли вдосконалити  уміння і навички у виконанні робіт олійним живописом технікою алла прима.

15.11.13 – проведення психологом Шибіко В.М. тренінгу на тему : «Спілкування в житті людини»

Відповідальна : Шибіко В.М.

       Психолог Шибіко В.М.  і учасники тренінгу спробували усвідомити  навіщо ми спілкуємося і які ми в спілкуванні, це для кожного з учасників було цікавим відкриттям. Учасники отримали позитивний настрій, досить цікаво провели час, отримали позитивне емоційне розвантаження.

       Підведення  підсумків тижня

      Присутні на цих заходах педпрацівники, зазначали високий рівень підготовки, їх значущість для підвищення професійної майстерності педагогів, а найоголовніше: відкриті уроки і виховні години довели, що тільки у тісній співпраці викладача, майстра в/н і учнів можливо досягти високих результатів.

 

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Copyright RHPL © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz